Vuokralaisen tuki ja asunnottoman apu ry (VTAA ry) säännöt
(rek.nro 223.909)

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimenä on Vuokralaisen tuki ja asunnottoman apu ry, lyhenne VTAA ry. Kotipaikkana Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan yhdistykseksi.

2 § Tarkoitus
Yhdistys tarjoaa neuvontaa ja tukea asunnottomille sekä vuokralaisille, selvittää laajasti ratkaisuja asunnottomuuteen, tavoitteenaan asunnottomuuden poistaminen. Toiminnassaan lisää vuokralaisten tietoisuutta oikeuksistaan sekä pyrkii edistämään vuokra-asuntotuotannon lisäämistä. Olla keskeinen vaikuttaja yhteistoiminnan parantamisessa asunnottomien, vuokralaisten sekä viranomaisten ja poliitikkojen välillä, sekä edistämällä ajankohtaisen tiedon levittämistä asumiseen liittyvissä asioissa. Ylläpitää ja kehittää jäsentensä tietotaitoja asumiseen liittyvissä kysymyksissä neuvoa antavana järjestönä.

2 § b Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. tukee jäsentensä suorittamaa toimintaa asukkaiden hyväksi
 2. selvittää ja ajaa asukkaiden etujen mukaista asunto – ja aluepolitiikkaa
 3. tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä vastaa pyydettyihin lausuntoihin
 4. harjoittaa neuvontaa asumiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä
 5. harjoittaa julkaisu – ja tutkimustoimintaa
 6. välittää konsultointipalveluja yhteistyökumppaneille
 7. kerää jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä tai kahvilatoimintaa asianomaisen luvan saatuaan
 8. voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien hyväksi ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen hallitus voi myöntää kunniajäsenyyden sen toiminnassa ansioituneelle henkilölle.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun, kullekin jäsenryhmälle erikseen.

Yhdistyksen jäsenyydestä voidaan erottaa, mikäli yhdistyksen jäsen toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja/tai periaatteita tai muutoin huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai laiminlyö jäsenvelvollisuutensa. Jos jäsen kahtena vuotena peräkkäin jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan jäsenen eronneen yhdistyksestä. Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.

4 § Yhdistyskokous
Varsinainen yhdistyskokous pidetään joka toinen vuosi syys-marraskuun aikana. Varsinaisen yhdistyskokouksen tehtävät ovat:

 1. hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi, antaa evästyksiä valituille hallituksen jäsenille sekä tarkastella asuntopoliittista tilannetta.
 2. vahvistaa hallituksen jäsenmäärä (puheenjohtaja + 1-10 jäsentä sekä 1-2 varajäsentä)
 3. valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 4. valita muut yhdistyksen hallituksen jäsenet (1-10 jäsentä sekä 1-2 varajäsentä) kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. käsitellä muut yhdistyskokoukselle esitetyt asiat. Jäsenten kokouksille esittämät asiat tulee toimittaa kirjallisina hallitukselle vähintään 15 päivää ennen kokousta, minkä jälkeen ne tulee käsitellä kokouksessa.

5 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen tehtäviä ovat:

 1. käsitellä yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus
 2. käsitellä edellisen vuoden tilikertomus, vahvistaa tilinpäätös sekä käsitellä tilintarkastajien lausunto
 3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 4. päättää yhdistyksen seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta
 5. päättää yhdistyksen toimintasuunnitelmasta
 6. päättää yhdistyksen talousarviosta
 7. valita yksi (1) tilintarkastaja sekä yksi (1) toiminnantarkastaja näille varahenkilöt
 8. käsitellä muut vuosikokoukselle esitetyt asiat. Jäsenten kokouksille esittämät asiat tulee toimittaa kirjallisina hallitukselle vähintään 15 päivää ennen kokousta, minkä jälkeen ne tulee käsitellä kokouksessa.

Varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen osallistumis- ja äänioikeus on sama kuin yhdistyskokouksenkin.

6 § Yhdistyskokouksen koollekutsuminen ja äänivallan määräytyminen
Yhdistyksenkokouksessa päätösvaltaa käyttävät henkilöjäsenet, jäsenyhdistysten sekä muiden jäsenyhteisöjen valitsemat edustajat, joilla jokaisella on yksi ääni jäsenyhdistyksen tai yhteisön koosta riippumatta.

Varsinaisen yhdistyskokouksen, vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhdistyskokous kutsutaan koolle vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kutsulla. Kutsu voidaan toimittaa postitse, sähköpostitse, julkaista liiton nettisivuilla ja jäsenlehdessä. Ylimääräinen kokous kutsutaan samalla tavalla koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

7 § Hallitus
Yhdistyksen hallituksen valitsee varsinainen liittokokous kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 1-10 jäsentä ja 1-2 varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan sekä muut tarpeelliset valiokunnat. Hallitus nimittää toimihenkilöt ja muut työntekijät sekä sopii näiden työehdoista. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla.

8 § Työvaliokunta
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukset ja panna toimeen sen päätökset sekä hoitaa hallituksen alaisuudessa ja valvonnassa sen sille määräämät tehtävät.
Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kolme (3) muuta jäsentä. Hallitus voi täydentää työvaliokuntaa asiantuntijoilla.

9 § Talous
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.
Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajalle sekä toiminnantarkastajalle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kukin erikseen.
Hallitus voi määrätä jonkin muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

11 § Muut määräykset
Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen sen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavalla.

Säännöt voit tulosta tästä