VUOKRASOPIMUS
Vuokrasopimus solmitaan aina kirjallisesti ja kahtena kappaleena. Suullisen sopimuksen toteennäyttäminen riitatilanteessa on lähes mahdotonta. Määräaikainen sopimus edellyttää aina kirjallista sopimusta. Myös sähköinen sopimus on kirjallinen sopimus ja monet isot vuokranantajat ovatkin siirtyneet sähköiseen ympäristöön, jossa sopimukset vahvistetaan pankkitunnuksia käyttäen.

Vuokrasopimukseen merkitään vuokranantajan ja vuokralaisen yhteystiedot, tiedot vuokrattavasta asunnosta, vuokran määrä ja ensimmäinen tarkastusajankohta sekä muut yksityiskohdat. Tarvittaessa voitte käyttää liitteitä. Mikäli sovitte vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen muista sopimukseen vaikuttavista tekijöistä, tulee ne kirjata vuokrasopimukseen.

Vuokranantajan ja vuokralaisen tulee todistaa henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot.

Vuokrasopimusta tehtäessä on hyvä tarkastaa asunnon kunto ja merkitä näkyvät viat ja korjausta vaativat kohdat vuokrasopimuksen liitteeksi. Näin vuokranantaja ei voi velvoittaa vuokralaista korvaamaan asunnossa jo olleita vikoja ja korjaustarpeita vuokralaisen pois muuttaessa.

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Vuokrasuhteen yleisin päättämistapa on irtisanominen. Tuolloin vuokrasuhde ei pääty heti, vaan tietyn laissa määritetyn irtisanomisajan jälkeen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että irtisanomisen ehdot ovat erilaiset toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja määräaikaisen sopimuksen välillä. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa sekä vuokranantaja että vuokralainen tietyin ehdoin, kun taas määräaikaista sopimusta ei lähtökohtaisesti voi irtisanoa kumpikaan osapuoli.

Mikäli vuokralainen sanoo toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irti, on irtisanomisaika yksi (1) kuukausi, vuokrasuhteen kestosta riippumatta. Irtisanominen tulee aina antaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Perustetta ei tarvitse kertoa.

Mikäli vuokranantaja sanoo toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irti, on irtisanomisaika kolme (3) kuukautta alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa ja kuusi (6) kuukautta vähintään vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa. Irtisanominen on aina annettava kirjallisesti ja todisteellisesti. Lisäksi ilmoituksessa on mainittava irtisanomisen peruste ja sopimuksen päättymisajankohta.

Irtisanomisaika alkaa aina tiedonantokuukauden viimeisestä päivästä lukien, ellei muuta ole sovittu. Suurimmilla vuokranantajilla irisanomisaika yleensä perustuu täyteen kalenterikuukauteen.

VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokrasopimuksen purkaminen eroaa irtisanomisesta paitsi ehtojensa vuoksi myös siksi, että suhde päättyy purkamisen johdosta välittömästi. Toisin kuin irtisanottaessa, sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen vuokrasopimuksen voi purkaa samoilla ehdoilla.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus tiettyjen ehtojen täyttyessä. Mikäli huoneiston hallinnan luovutus viivästyy olennaisesti tai vuokralaisen terveydelle aiheutuu haittaa asumisesta, hän voi purkaa sopimuksen. Lisäksi vuokralainen voi purkaa sopimuksen, mikäli asunnon kunto on puutteellinen, vuokranantaja laiminlyö olennaisen puutteen korjaamisen tai vuokranantaja aloittaa mittavat korjaustyöt.

Vuokranantajalla purkamisperuste on olemassa, kun vuokralainen laiminlyö velvollisuuksiaan. Vuokranmaksu on vuokralaisen tärkein velvollisuus, joten 2-3 kuukauden vuokrien maksamatta jättäminen on riittävä purkuperuste. Lisäksi vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, jos vuokralainen antaa asunnon toisen henkilön hallintaan vastoin säännöksiä, käyttää asuntoa muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksessa on edellytetty, hoitaa asuntoa huonosti, viettää häiritsevää elämää tai ei toimita vakuutta sovittuna ajankohtana.

On kuitenkin hyvä huomioida, että tiettyjen perusteiden kohdalla on ensin toimitettava vuokralaiselle kirjallinen varoitus ja näin annettava vuokralaiselle mahdollisuus oikaista toimiaan. Mikäli varoituksesta huolimatta vuokralainen jatkaa laiminlyöntiä, vuokrasopimus voidaan purkaa. Ainoastaan silloin, kun purkuperusteena on maksamattomat vuokrat, vuokraoikeuden luvaton siirto tai asunnon hallinnan luvaton luovutus, voidaan sopimus purkaa ilman erillistä varoitusta.

Molempien osapuolien on ilmoitettava myös vuokrasuhteen purkamisesta kirjallisesti ja toimittaa ilmoitus todistettavasti. Sopimus puretaan välittömästi, kun ilmoitus on annettu tiedoksi ja toinen osapuoli on sen todistetusti vastaanottanut. Kun itse irtisanot sopimuksen, vuokralaiselle annetaan riittävä muuttoaika.

VUOKRA MYÖHÄSSÄ?
Vuokralaisen velvollisuus on maksaa sovittu vuokra vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana. Mikäli vuokralainen ei pysty maksamaan vuokraa sovittuna ajankohtana, tulee vuokralaisen olla välittömästi yhteydessä vuokranantajaan ja sovittava tilapäisestä eräpäivän siirrosta.

Mikäli et pysty maksamaan vuokraasi, on vuokranantajalla oikeus päättää vuokrasopimus joko irtisanomalla tai purkamalla. Kun vuokrasopimus irtisanotaan, sopimus päättyy laissa määritetyn irtisanomisajan jälkeen, mutta kun vuokrasopimus puretaan, sopimus päättyy välittömästi. Mikäli vuokralainen on jättänyt kahden kuukauden vuokrat maksamatta, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus.

Vuokrasuhteen purkamisen yhteydessä vuokranantaja voi myös hakea häätöä, jos vuokralainen ei luovuta asuntoa takaisin vuokranantajalle. Vuokranantaja ei voi kuitenkaan häätää vuokralaista itse esimerkiksi vaihtamalla lukkoja, sillä vuokralaista suojaa lainmukainen kotirauha. Tuomioistuimelta on haettava häätöperuste, joka toimitetaan ulosottoon, sillä häädön täytäntöönpanon hoitaa aina ulosottoviranomainen.

Hae apua ajoissa!